top of page

de Gouden Bock

'Privacyverklaring'

Middelburg

Privacyverklaring | juni 2018
—————————————————-
DE GOUDEN BOCK visrestaurant Middelburg

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de Gouden Bock van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of bij ons een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, zoals bij reserveringen, dan registreren wij persoonsgegevens van u. De Gouden Bock, gevestigd aan het Damplein 17 en 19 te Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring sterkt ertoe u te informeren over deze verwerking van uw persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

 

De Gouden Bock, gevestigd aan het Damplein 17 en 19 te Middelburg is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. De Gouden Bock is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen. Het kan zijn dat we een specifieke privacyverklaring hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt de specifieke privacyverklaring. De Gouden Bock stelt als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerkingen vast en is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke eisen.


Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
De Gouden Bock verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. De Gouden Bock verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.
De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door De Gouden Bock:

– om contact met jou te kunnen opnemen via post, e-mail of per telefoon;
– om je informatie te sturen;

– Het afhandelen van jouw betaling;
– voor het aangaan en uitvoeren van onze aangeboden diensten;
– om je te informeren over wijzigingen van onze diensten;
– om goederen en diensten bij je af te leveren of op te halen;
– De Gouden Bock analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– voor het uitvoeren van de administratie en De Gouden Bock verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Gegevens over jouw activiteiten op onze website via bezoekersstatistieken gegenereerd door GADWP (Google Analytics Dashboard for WordPress)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om mijn klanten/opdrachtgevers en overige relaties van en betrokkenen bij De Gouden Bock te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van De Gouden Bock, kunt u een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar: info@degoudenbock.nl. Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten van De Gouden Bock, kunt u een e-mail onder vermelding van ‘afmelding’ sturen naar: info@degoudenbock.nl.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de geldende privacywetgeving mag De Gouden Bock alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op een wettelijke grondslagen. De Gouden Bock hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

– in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
– om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

Website en Cookies
De Gouden Bock gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Gouden Bock gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens
De Gouden Bock heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Uitwisseling van persoonsgegevens

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen De Gouden Bock
De Gouden Bock kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen binnen De Gouden Bock.
De Gouden Bock ziet erop toe dat binnen haar afdelingen en ondernemingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
De Gouden Bock kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten De Gouden Bock
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich brengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover u hiervoor geen expliciete toestemming heeft verleend of hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat, geschiedt deze uitwisseling van gegevens slechts indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en De Gouden Bock of indien De Gouden Bock bij deze uitwisseling een gerechtvaardigd belang heeft waarbij De Gouden Bock uw privacybelang altijd laat meewegen. De Gouden Bock wisselt enkel gegevens uit met uitvoerende partijen die een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten met De Gouden Bock.

3. Geen commercieel gebruik
De Gouden Bock zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, voor zover in deze privacyverklaring niet anders is bepaald of indien u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.
Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Gouden Bock kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
De Gouden Bock bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacy rechten
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

 

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:
De Gouden Bock
‘Privacy’
Damplein 17, Middelburg
Of via e-mail: info@degoudenbock.nl
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.

 


Vragen
Als u nog vragen hebt over ons privacy beleid, neemt u dan contact ons op via info@degoudenbock.nl

 

 


mei 2018

bottom of page